Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) | Förenklade Villkor | Tando Lån
Tillbaka

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI)

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom följande text, då denna är en del av villkoren för.

SEKKI

1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter

Kreditgivare:

Adress:

Telefon:

E-post:

Webbadress:

Faithful Finance AB

Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg.

+46765195362

hej@tandolan.se

www.tandolan.se

Kreditförmedlare:

Kreditförmedlare adress:

[Kreditförmedlare namn om lämpligt]

[Kreditförmedlare adress om lämpligt]

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit:

Blancolån med borgensman

Sammanlagda kreditbeloppet:
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

Lånebelopp från: 10 000 SEK - 100 000 SEK.

Villkoren för kreditutnyttjandet:
Hur och när pengarna kan lyftas.

När vi och du har undertecknat Kreditavtalet kommer vi betala ut lånebeloppet till det bankkonto som du har tillhandahållit oss information om i samband med att du gjorde din ansökan.

Detta kommer att vara din Borgensmans bankkonto.

Kreditavtalets löptid:

36 – 72 månader

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas:

Återbetalning av krediten sker månadsvis med rak amortering.

Betalningsbeloppen fördelas först till ränta på lånet, sedan till huvudbeloppet.

Det totala belopp som du behöver betala:

REPRESENTATIVT EXEMPEL:

Räntan är fast.

För ett lån på 40 000 kr med en 4-årig löptid är den nominella räntan 25,77%.

Uppläggningsavgift: 0 kr.

Årlig avgift: 0 kr.

Månadsavgift: 0 kr.

Den effektiva räntan är 29.0%.

Totalt belopp att betala: 64,488.96 kr.

Månadskostnad: 1,343.52 kr fördelat på 48 betalningar.

Begärda säkerheter:
Detta är en beskrivning av säkerheten som du ska tillhandahålla i förhållande till kreditavtalet.

Krediten ska säkras genom att en borgensman går i borgen för krediten.

Sådan borgensman ska godkännas av kreditgivaren som anges i en borgenshandling.

3. Kreditkostnader

Nominell ränta

25.77%

Effektiv ränta
Detta utgör den totala kostnaden uttryckt som effektiv ränta av det samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

29.0%

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om:

  • en försäkring som säkrar krediten, eller
  • någon annan kompletterande tjänst?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan

Nej

Nej

Övriga kostnader

Kostnader i samband med för sen betalning

Ränta kommer utgå med avtalad ränta för utebliven betalning.

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

När betalningar uteblir får vi vidta åtgärder för att återkräva den kvarstående skuldsumman, inklusive men inte begränsat till:

  • Inhämta betalning från Borgensmannen;
  • Vidta inkassoåtgärder
  • Vidta åtgärder genom summarisk process och via domstol mot både Låntagaren och Borgensmannen.

Du kommer inte att debiteras någon särskild dröjsmålsränta eller dröjsmålsavgift för uteblivna betalningar utan samma räntesats som den nominella räntan kommer tillämpas.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda kreditavtalet innan utgången av 14 kalenderdagar, som börjar räknas från dagen efter den dag du mottog en kopia av det undertecknade avtalet.

Ja

Förtida återbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Ja

Faithful Finance AB kommer inte ta ut särskild kompensation vid förtida återbetalning.

Sökning i en databas
Faithful Finance AB måste informera dig omedelbart och utan kostnad om resultatet av sökning i en databas, om kreditansökan nekas på grund av sådan sökning. Detta gäller inte om tillhandahållandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning eller rättssäkerheten.

Ja

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att kostnadsfritt, efter begäran, erhålla en kopia av kreditavtalet. Denna bestämmelse gäller inte om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig. På begäran ska konsumenten, utöver att få Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation, bli försedd med detta utan kostnad.

Ja

5. Ytterligare information rörande kreditgivaren vid fall av distansmarknadsföring av finansiella tjänster

(a) Beträffande kreditgivaren

Adress:

Telefon:

E-post:

Webbadress:

Faithful Finance AB, Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg.

+46765195362

hej@tandolan.se

www.tandolan.se

Registrering:

Org. Nr: 559159-7082

Faithful Finance AB är ett registrerat Konsumentkreditinstitut

https://www.fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details?id=177217

Tillsynsmyndighet:

Konsumentkrediter är under tillsyn av Konsumentombudsmannen och Konsumentverket (www.konsumentverket.se) samt av Finansinspektionen (https://www.fi.se/).

(b) Beträffande kreditavtalet:

Utnyttjande av ångerrätten:

Du har rätt att frånträda kreditavtalet innan utgången av 14 dagarsperioden, som börjar räknas från dagen efter den dag du mottog en kopia av det undertecknade låneavtalet.

Du kommer då behöva återbetala det belopp du har lånat (med ränta fram till dagen för återbetalning) utan dröjsmål och, under alla omständigheter, inom 30 dagar från den dag du har meddelat oss att du vill frånträda.

Du måste kontakta oss innan utgången av 14 dagarsperioden, som börjar räknas från dagen efter den dag du mottog en kopia av det undertecknade avtalet för att kunna meddela oss om din avsikt att frånträda.

Du kan göra detta genom att maila till oss på:

hej@tandolan.se

Eller genom att skicka ett brev till

Faithful Finance AB
Odinsgatan 13
411 03 Göteborg.

Märk brevet 'Frånträda'.

Underlåtenhet att meddela oss och återbetala det belopp du lånat i enlighet med vad som anges i detta avtal kommer leda till att lånet fortsätter i enlighet med detta låneavtal.

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks

Alla avtal mellan Faithful Finance AB och låntagaren/borgensmannen regleras av svensk rätt.

Språk att använda i samband med kreditavtalet

Svenska språket ska användas i detta avtal samt vid all kommunikation rörande avtalet.

c) Beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol:

Vänligen kontakta oss om du har några klagomål. Om du vill lämna ditt klagomål via post kan du skriva till:

Faithful Finance AB
Odinsgatan 13
411 03 Göteborg.

Du kan även skicka in ett klagomål till:

synpunkter@tandolan.se

Du har rätt att lämna ett klagomål utanför domstol genom att kontakta Allmänna reklamationsnämnden, se följande länk:

https://www.arn.se/

Om du vill inge ett klagomål rörande marknadsföring har du möjlighet att kontakta Konsumentombudsmannen och Konsumentverket, se följande länk:

https://www.konsumentverket.se/

Om du har undertecknat ditt låneavtal utanför Sverige kan du lämna ett klagomål såsom EU-konsument genom denna länk:

https://www.konsumenteuropa.se/

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.