Policy för penningtvätt | Borgenslån | Tando Lån

Policy för att bekämpa penningtvätt och terrorism

Policyn för att motverka penningtvätt fastställer standarder som varje anställd, direktör, chef, entreprenör och/eller partner (hädanefter ”obligatoriska personer”) hos Faithful Finance AB, ett svenskregistrerat företag med organisationsnummer 559159­7082 (hädanefter ”Företaget”) måste följa de antagna policyerna i alla sina verksamheter som rör företaget och dess dagliga verksamhet.

1. Introduktion

Företaget beviljar lån till konsumenter i Sverige.

För att förhindra att någon av våra tjänster används (eller potentiellt används) för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och för att förhindra att någon av våra anställda utsätts för penningtvätt, har företaget infört följande policy för att bekämpa penningtvätt.

2. Syftet med policyn

Den breda definitionen av penningtvätt innebär att vem som helst potentiellt kan begå den här typen av brott. Det här inkluderar även alla anställda i ett företag, alla tillfälligt anställda och de med visstidsanställning.

Vår policy är till för att möjliggöra för företaget att möta de juridiska och regulatoriska kraven genom att ha noggranna och rimliga åtgärder för att minimera risken för penningtvätt.

Policyn bör fungera som ett verktyg för en viss form av praktiska och administrativa frågor i samband med andra åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Alla engagerade personer måste vara känna sig trygga med sitt juridiska ansvar och veta att underlåtenhet följa den här policyn kan leda till disciplinära åtgärder eller avtalsenliga rättsförfaranden.

3. Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?

Penningtvätt kan definieras som en process där man flyttar olagligt intjänade pengar genom finansiella system, så de verkar komma från en legitim källa.

Penningtvättsöverträdelser inkluderar: att man gömmer, döljer, omvandlar eller överför straffrättslig egendom; arkivering eller påverkan av en händelse som du vet eller misstänker gör det lättare att förvärva, lagra, använda eller kontrollera kriminell egendom av eller på uppdrag av en annan person som har förvärvat, använt eller haft tillgång till kriminell egendom.

Det finns också ett flertal sekundära brott, såsom underlåtenhet att ge en förklaring till Penningtvättsroteln om vart den ekonomiska tillgången kommer ifrån; underlåtenhet att göra en anmälan till en myndighet (Polismyndigheten) och genom penningtvättsroteln, samt att man har bristande deltagande i en penningtvättsutredning som misstänker att en eller flera personer är inblandning i penningtvätt, vilket minskar sannolikheten att de kommer att utredas eller skadas genom utredning.

Länk till Polismyndigheten hemsida: https://polisen.se/

Varje personalmedlem kan potentiellt åtalas genom penningtvättsbestämmelser, om de misstänker penningtvätt och om de på något sätt engagera sig i den, och/eller inte gör något åt det. Policyn anger hur en sådan angelägenhet bör hanteras.

Finansiering av terrorism benämns ibland som ”omvänd penningtvätt” som sker genom vinst, brott och/eller juridisk verksamhet som används för att finansiera ett framtida terrordåd. Finansiering av terrorism innebär att man ger ekonomiskt stöd till terrorister. Det innebär inte bara att ge direkta bidrag till terrorism utan också att samla in, bevilja eller ta emot pengar eller andra tillgångar samt genom att vetskapen om att pengarna eller de ekonomiska stöden kommer att finansiera terrorism, inklusive grupper registrerade som terroristgrupper, nationella och/eller internationella organisationer.

Företaget är fullt medvetet om den nämnda risken och eftersom konsumenten inte är fysiskt närvarande ­ utan snarare är en ”avlägsen kund”, medger företaget att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism förväntas vara högre.

I den här policyn, hänvisar villkoren "penningtvätt" och "bekämpning av penningtvätt" också till finansieringen av terrorism samt regler för finansiering av kampen mot terrorism, såvida inget annat anges.

4. Chefen för penningtvättsbekämpning

Företaget har utsett VDn till att även vara chefen för penningtvättsbekämpning, och hen kommer ochså vara fullt ansvarig för företagets bekämpningsprogram mot penningtvätt. Hen ska rapportera eventuella överträdelser till styrelsen för den interna bekämpningsgruppen för penningtvätt och följa de förfaranden och av föreskrifter som finns samt följa de koder och normer som antagits för god praxis.

Chefen för penningtvättsbekämning kommer att ta emot information om penningtvätt och ansvarar för bekämpningen av penningtvätt inom företaget.

Chefen för penningtvättsbekämpning kommer kontrollera så att lämpliga system för bekämpning av penningtvätt och förebyggande processer införlivas i företaget.

Ansvar och skyldigheter som chefen för penningtvättsbekämpning har inkluderar:

 • Säkerställa efterlevnad av bestämmelserna inom företaget, inklusive diverse ändringar samt för den här policyn;
 • Upprättande och underhåll av företagets interna bekämpningsprogram för penningtvätt;
 • Upprättande av en granskningsfunktion som kan användas för att testa företagets rutiner och system för bekämpning av penningtvätt;
 • Få information om, och utreda intern misstänkt aktivitet;
 • Säkerställa att korrekta uppgifter gällande misstänkt penningtvätt sparas;
 • Utbilda företaget och dess anställda, direktörer, chefer och andra relevanta personer om penningtvätt, inklusive företagets förordningar och policy;
 • Ge råd angående processen ska följas upp efter det att en rapport om misstänkt penningtvätt har lämnats; och
 • Utforma och implementera av processer och rutiner för att motverka penningtvätt.

5. Misstanke om penningtvätt

Företaget räknar med att om en anställd, direktör, chef, entreprenör eller affärspartner blir medveten om misstanke eller får kännedom om risken för penningtvätt, kommer denne att rapporteras utan några onödigt dröjsmål till chefen för penningtvättsbekämpning. Anmälan kan göras direkt genom att kontakta chefen för penningtvättsbekämpning.

Chefen för penningtvättsbekämpning ansvarar för:

 • Informera svenska finansmyndigheter (Polismyndigheten), genom att skicka ett initiativbetänkande, där någon som är anställd av, eller någon person knuten till företaget misstänker eller har skälig anledning att misstänka att medel, oberoende storleken på det inblandade beloppet, som en del för att motverka penningtvätt.
 • Omedelbart ge svar på polismyndighetens förfrågningar om ytterligare information angående anmälningar som gjort för att förhindra penningtvätt samt att på begäran av Polismyndigheten, tillhandahålla all nödvändig information vilket är i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i svensk lagstiftning.
 • Övervaka och rapportera att alla misstänkta transaktioner, även försök till transaktioner.

En kopia av policyn har skickats till alla större avtal­ och affärspartners.

Företaget räknar uttryckligen med att om en entreprenör eller affärspartner blir medveten om eller har misstanke eller får kännedom om eventuell penningtvättsaktivitet, anmäler dem utan någraa dröjsmål till chefen för penningtvättsbekämpning. Det kan göras genom att man direkt kontaktar chefen för penningtvättsbekämpning.

En rapport om misstänkt aktivitet bör åtminstone innehålla följande information och informationen kommer att bekräftas av chefen för penningtvättsbekämpning.

 • Identiteten på den misstänkte personen;
 • Datum då rapporten genomfördes;
 • Vem som är misstänkt för anti­penningtvättsaktiviteten;
 • Andra inblandade individer;
 • Uttalande som är faktabaserade;
 • Vem som är misstänkt och varför; och
 • Någon möjlig inblandning från företagets sida.

När ärendet har rapporterats till chefen för penningtvättsbekämpning, måste den person som genomför anmälan följa de anvisningar som ges till hen och får INTE göra någon ytterligare förfrågningar i ärendet.

Personen som gör anmälan är från och med den dagen då anmälan görs, strängt förbjuden att uttrycka misstankar eller på andra sätt avslöja fakta för de personer som misstänks för penningtvätten. Det är för att om den misstänkta personer “tipsas” så kan brotten tillfälligt upphöra.

Personen som gör anmälan får heller INTE och är strängt förbjuden att diskutera frågan med andra eller göra dokumenterande anteckningar om att en rapport har gjorts till chefen för penningtvättsbekämpning. Det här är för att undvika att den misstänkte inte ska bli medveten om situationen.

6. Beaktandet av information som skickats till chefen för

penningtvättsbekämpning

När chefen för penningtvättsbekämpning mottagit en rapport rapporten, måste hen utvärdera den för att kunna avgöra huruvida:

 • Det faktiskt finns en faktisk eller misstänkt penningtvätt; eller
 • Det finns rimliga skäl till vetskap eller misstanke om att så är fallet; och
 • Huruvida chefen för penningtvättsbekämpning måste rapportera misstänkt aktivitet till Polismyndigheten
 • I de fall där chefen för penningtvättsbekämpning drar slutsatsen att det saknas rimliga skäl till misstänkt penningtvätt och därefter ge samtycke till att en pågående eller förestående transaktion går vidare.

Där det krävs samtycke från Polismyndigheten för en transaktion ska kunna gå vidare, då transaktionen i fråga inte får utföras eller slutföras förrän Polismyndigheten har gett sitt uttryckliga medgivande, eller det har bedömts via utgången av den relevanta tidsfristen utan invändningar från Polismyndigheten. Företaget kommer att följa Polismyndighetens beslut att frysa en transaktion.

Alla avslöjande rapporteringar som skickas till chefen för penningtvättsbekämpning och som rapporteras till Polismyndigheten kommer att behållas av chefen för penningtvättsbekämpning i en särskild konfidentiell fil som kommer skapas enbart för det ändamålen och filen kommer sparas så länge det behövs eller som krävs enligt gällande relevant lagstiftning samt under en tidsperiod på minst 6 år.

Chefen för penningtvättsbekämpning måste också överväga huruvida ytterligare meddelande och rapportering behöver ske till andra relevanta brottsbekämpande organ eller officiella myndigheter behöver ske.

7. Kund ID

Kund Due Diligence (KDD)åtgärder är nödvändiga för korrekt hantering av penningtvättsbekämpning.

Bekämpning av penningtvätt är baserade på en riskbedömningsmetod, vilket innebär att företaget måste tillämpa dess resurser där de behövs mest, det vill säga i situationer där risken för penningtvätt är som högst.

I vissa situationer måste därför kunder kontrolleras mer noggrant, medan i andra fall krävs en mindre grundlig verifiering. Den riskbaserade metoden är baserad på företagets affärsmodell, vilken är relativt enkel. Men trots att penningtvättsbekämpningen prioriteras högt så förlitar den sig på en riskhanteringsuppställning.

Principen för penningtvättsbekämpning är baserad på en riskbedömningsstrategi.

Företaget har utarbetat rutiner för att vidta lämpliga åtgärder för att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och terrorismfinansiering, med beaktande riskfaktorer inklusive de som rör kunderna.

Riskbedömning måste alltid hållas uppdaterad och vara baserad på företagets verksamhet.

Riskbedömningen ska regelbundet, men minst årligen, utvärderas och, om nödvändigt, uppdateras. Dessutom skall riskbedömningen också revideras i händelse av att företaget lägger till eller väsentligt ändrar dess produkter, tjänster, marknader eller andra faktorer som påverkar och är relevanta för den berörda verksamheten.

Riskbedömningen måste innehålla simulerade scenarier, exempel på penningtvättsbekämpningshändelser för att uppskatta och bedöma sannolikheten, före och efter kontroller. Informationen används även för utbildningsändamål.

Bekämpningen av penningtvättsaktivitet består av två bilagor, (bilagorna II och III), som innehåller en icke uttömmande förteckning över faktorer och olika former av bevis för potentiellt lägre/högre risk. Bilagorna används som checklistor av företaget i den första kundkontrollen.

KDD innebär att man identifiera kunden och verifiera dess riktiga identitet med hjälp av handlingar, uppgifter eller information, både i starten för en ny relation mellan kunden och företaget samt under en löpande relation.

Kundens identifierings­ och verifieringsprocess kräver för det första en insamling av information och för det andra försök att kontrollera den angivna informationen.

Kunder

Under ansökningsprocessen måste en individuell kund minst ange följande identifierande information/dokumentationen till företaget:

 • Kundens fullständiga namn
 • Kundens svenska personnummer eller liknande
 • Adress
 • Mobilnummer*
 • E­postadress*

*Observera att medan mobiltelefon och e­postadress inte krävs enligt gällande svensk lag så är det krav i vår interna företagspolicy.

Efter att ha mottagit den identifierande informationen kopplas vårt system ihop sig med ett antal tredjepartstjänster för att kontrollera att denna information är korrekt.

Lämpliga metoder för att verifiera identiteten på kunder inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

 • BankID
 • Kreditkontrollstjänster
 • Verifieringsverktyg för bankkonto
 • Fotokopior på giltig ID­handling såsom körkort eller pass
 • Kontoutdrag
 • Kontroll av faktureringsadress

Några tredjepartsföretag såsom Instantor, UC och Bisnode. De nämnda partners har valts ut efter en granskning av alla tredjepartsleverantörer som levererar liknande tjänster på marknaden och har valts ut som oberoende och pålitliga partners.

I de fall då kunden blir en återkommande kund hos oss, är det vår plikt att, på nytt, genomföra kontrollerna under olika slumpmässiga intervaller.

Företagskunder och leverantörer

Företaget vidtar lämpliga åtgärder för att verifiera de partners som vi kommer att arbeta med i kommersiella skäl.

Företaget kommer att genomföra olika processer och rutiner i sin bransch (”line of business”) för att genomföra lämpliga due diligence för kunden, att identifiera kunden och kontrollera kundens identitet utifrån de bästa ”Känn Din Kund” principerna.

Det är vår policy att, om möjligt, arbeta med oberoende och tillförlitliga marknadsledande tjänster som är vanligt i branschen. Vi genomför alltid en fullständig översyn av lämpliga och tillgängliga tredjepartstjänster där det krävs, för att förvissa oss om att vi har de mest robusta och tillförlitliga lösningarna för våra processer.

8. Personalmedvetenhet och utbildning

Anställdas medvetenhet och efterlevnad

Alla företagets anställda, chefer och direktörer måste vara medvetna om följande policy.

Den här policyn (inklusive bilagor) ska göras tillgängliga för alla anställda på företagets intranät eller alternativt i papperskopia. Policyn utgör en integrerad del av varje medarbetares avtalsvillkor och någon form av policyöverträdelse ska betraktas som ett allvarligt brott av den anställdes anställningsförhållande.

Det är viktigt att chefen för penningtvättsbekämpning prioriterar och säkerställer att alla anställda känner till policyn, inklusive eventuella ändringar som kan komma att ske i den. Anställda, chefer och direktörer som är engagerade i motverkande av penningtvättsrelaterade arbetsuppgifter måste granska den på ett lämpligt sätt. Det inkluderar en att en kontroll i brottsregistret har utförts vid anställningstillfället samt att kontinuerlig övervakning sker under anställningen.

Medarbetare som arbetar inom områden som är extra känsliga för penningtvätt måste utbildas i hur man följer policyn. Det inkluderar att personalen är medveten om vad de ska vara uppmärksamma på när det gäller risken för penningtvätt samt att man ska ha kunskap om vilka man ska vidta när riskerna identifieras.

Dessutom kommer företaget att identifiera och analysera vilka hot eller fientliga åtgärder som kan uppstå gentemot anställda på grund av deras arbetsuppgifter när de analysera och rapportera misstankar om eventuell penningtvätt. Företaget kommer att arbeta för att förebygga riskerna för sådana hot eller fientliga åtgärder.

Anställdas träningsprogram

Företaget har ett stort engagemang att leva upp till då det krävs att alla medarbetare och entreprenörer genomför och slutför en obligatorisk efterlevnadsutbildning, där man bland annat tar upp bestämmelserna kring penningtvätt. Utbildningen ska genomföras på årsbasis.

Företaget tillhandahåller en Anti­Penningtvättsutbildning som anställda kommer att genomföra om de kommer att ha att kontakt med kunder eller kommer att delta i någon Anti­Penningtvättkontroll eller övervakningsprocess. Företaget kan komma att genomföra sin utbildning internt eller anlita externa utomstående konsulter.

Utbildningsprogrammet för företagets förebyggande av penningtvätt syftar till att säkerställa att dess anställda får utbildning på lämplig nivå när det gäller eventuella Anti­Penningtvättrisker.

Träningens innehåll

Företagets Anti­Penningtvätt och riskmedvetenhetsutbildning innehåller följande:

 • Företagets engagemang för förebyggande, upptäckt och rapportering om penningtvätt
 • Exempel på penningtvätt, för att skapa en medvetenhet om potentiell penningtvätt som kan mötas av företagets anställda
 • Exempel på hur penningtvätt är inspirerad av analyserade riskbedömningsscenarier
 • Konsekvenserna av penningtvätt för företaget, inklusive potentiella rättsliga ansvar.
 • Ansvaret som företaget har under de Anti­ Penningtvättsagerande och Förordningar.
 • De särskilda ansvar för anställda som identifierats i denna Policy och hur anställda förväntas följa företagets Anti­Penningtvättsprocedurer som beskrivs i policyn.
 • Hur vi identifierar och rapporterar ovanliga aktiviteter som kan vara en misstänkt transaktion eller försök till transaktion.
 • De regler som gäller mot olagligt röjande av misstänkta.

9. Registerförvaring

Alla relevanta registreringar och transaktioner för registerförvaring måste upprätthållas för så länge som krävs under myndighetskrav och under minst 6 år.

Det omfattar all information om kunden Due Diligence samt alla handlingar som rör misstänkt penningtvätt.

10. Interna kontroller

För att säkerställa efterlevnaden av den här policyn, använder företaget ett antal interna kontroller för att täcka förebyggande, begränsning och hantering av penningtvätt

1) Förebyggande

Chefen för penningtvättsbekämpning gör en omfattande kundidentifiering och due diligence­process som ska genomföras och utbildas till personal.

2) Begränsningar

I händelse av att det finns någon misstanke om penningtvättsverksamhet i företaget, kommer chefen för penningtvättsbekämpning att omedelbart vidta åtgärder för att upphäva någon misstänkt aktivitet och lägliga utredningar för att begränsa risken.

Chefen för penningtvättsbekämpning kommer att månadsvis genomföra revisioner av de processer som används i den här policyn.

Revisionsprocessen måste täcka stresstester i alla viktiga delar av policyn för att tillfredsställa chefen för penningtvättsbekämpning, att de verktyg som används för att motverka penningtvätt är rätt.

Det inkluderar men är inte begränsat till följande:

 • Testförsök för att "lura" systemen och de som används för KYC
 • Slumpmässiga utvärderingar av anställdas Anti­penningtvättskunskap, även om de använder tester (om nödvändigt)
 • Finansiella revisioner

Register över alla revisioner måste förvaras på en säker plats.

Chefen för penningtvättsbekämpning kommer att hålla sig uppdaterad enligt alla pengatvättsriktlinjer och säkerställa att principerna och processerna uppdateras regelbundet.

Utöver ovanstående, får styrelsen utse en person för att utföra ytterligare kontroller och revisioner i tillägg, utöver dem som utförs av chefen för penningtvättsbekämpning som ett extra lager av kontroll över processen.

3) Hantering av penningtvätt

Chefen för penningtvättsbekämpning är ansvarig för att förbereda en månadsrapport för företagets ledande befattningshavare som innehåller detaljer om eventuell Anti­Penningtvättsverksamhet i företaget. Det inkluderar men är inte begränsat till:

 • Fullständiga resultat av månadens Anti­Penningtvättsrevisioner,
 • Uppdateringar på genomförda utbildningar i verksamheten,
 • Vilka utredningar som utförs av chefen för penningtvättsbekämpning,
 • Misstänkta transaktioner och en allmän beskrivning av de viktigaste ämnena/fälten som transaktionerna var relaterade till,
 • Rapporter till myndigheter
 • Antal kunder som har blivit identifierade som listade på EU:s eller andra terroristlistor,
 • eventuella ändringar eller tillägg i den här policyn samt några större förändringar i det rättsliga landskapet i förhållande till bekämpning av penningtvätt

Den här rapporten kommer att granskas vid månatliga styrelsemöten där alla de åtgärder som rapporteras tillbaka till chefen för penningtvättsbekämpning för åtgärd. Det finns också en årlig rapport som innehåller en jämförelse med föregående års rapport.

Bilaga: Enligt företaget har de utarbetat interna kontroller för att förhindra och begränsa spridning av penningtvätten.

De följande listade kontrollerna är en bilaga till det här dokumentet, med information såsom:

 • Kontrollerna (kriterier för ovanliga låneansökningar, amorteringar, risken för dataintrång förklädda till låneansökningar, och så vidare.), och
 • deras frekvens med mera.

Chefen för penningtvättsbekämpning övervakar så att den interna kontrollen är av högsta kvalitet och är helt tillförlitlig. Underlåtenhet att genomföra intern kontroll måste rapporteras till chefen för penningtvättsbekämpning som har en skyldighet att informera VD:n.

Chefen för penningtvättsbekämpning ska rapportera ändringar i lagstiftningen mot penningtvätt som har eller kan ha en påverkan på den här policy, till VD:n, eller annars på de interna regler och förfaranden för företaget.

Någon förändring i den här policyn och/eller i de interna kontrollerna och procedurerna måste rapporteras till VD:n för godkännande.

11. Politisk översyn och revisioner

Regelbundna recensioner av effektiviteten av policyn och de interna kontroller och förfaranden som utförs utöver de regelbundna revisioner som genomfört.

Det ger företagsledningen den nödvändiga kvalitetssäkringsinformationen om den operativa effektiviteten av de kontroller och processer som rör policyn.

12. Rättigheter och skyldigheter att utföra förändringar

Företaget förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera den här policyn när som helst som det anses nödvändigt.

Policyn måste ändras när det är nödvändigt för att uppfylla de krav som bygger på ett EU­direktiv från 2015 och den nya Penningtvätt­ och finansiering av terrorism (förebyggande) lagen (2017:630) (inklusive ändringar) och andra tillämpliga juridiska krav på företaget.

När antalet anställda i företaget överstiger fem anställda, etableras en whistleblower­funktion i enlighet med Penningtvätt­ och finansiering av terrorism (förebyggande) Handling (2017:630).

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.