Villkor för låntagare | Våra Lån | Tando Lån
Tillbaka

Villkor för låntagare
Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom följande text, då denna är en del av villkoren för

Villkor för Låntagaren

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom följande text, då denna är en del av villkoren för lånet:

1. Villkor för Låntagaren

Dessa Villkor utgör en del av avtalet som ingåtts mellan dig (Låntagaren som namnges i Låneavtal) och oss (Faithful Finance AB eller den part Faithful Finance AB överlåtit detta avtal inklusive lånet till).

Detta avtal är säkrat av Borgensförbindelsen som din Borgensman har ingått.

VÄNLIGEN NOTERA: Lånebeloppet kommer betalas till din Borgensmans bankkonto. Vid mottagande av lånesumman ska Borgensmannen betala lånet direkt till dig eller till den du anger i enlighet med de instruktioner som du gett. Vår betalning till borgensmannen medför att vi är legalt befriade från all framtida betalningsskyldighet i förhållande till dig. Om Borgensmannen inte betalar lånesumman till dig eller inte i enlighet med dina instruktioner kan du juridiskt sett endast rikta ett betalningsanspråk mot Borgensmannen.

2. Information om kredit innan avtalets ingående

Innan du ingår detta avtal bör du läsa den Information om Kredit Innan Avtalets Ingående som vi har tillhandahållit dig. Dess innehåll är viktigt. När ditt lån har betalats ut kommer detta avtal vara juridiskt bindande.

Vänligen läs även vår integritetspolicy rörande behandling av personuppgifter. Integritetspolicyn återfinns på vår hemsida: https://tandolan.se/sv/Cookies-och-integritetspolicy/.

3. Återbetalning av ditt lån

Du godkänner att betala den summa du lånat, inklusive ränta och andra kostnader, i avbetalningar på den avtalade månatliga betalningsdagen i enlighet med vad som anges i låneavtalet.

Dessa betalningar är mycket viktiga, och du kommer att bryta mot detta avtal om du inte gör dem enligt den avtalade tidsplanen enligt tabellen i ditt låneavtal.

4. Ränta

När du lånar pengar av oss betalar du tillbaka summan du lånade samt ränta på detta belopp, enligt den räntesats som framgår av lånebeloppet.

Vi beräknar ränta varje dag baserat på din utestående skuld tills den är betald i sin helhet. Räntan ska betalas löpande till oss varje månad. Detta innebär att vi inkluderar sådan ränta du är skyldig att betala i det totala belopp du ska betala på varje förfallodag.

5. Ändring av förfallodag

Du kan när som helst be oss ändra din månatliga förfallodag. I sådant fall kommer vi att beakta din förfrågan men garanterar inte att vi accepterar att ändra datumet. Du kommer så fort som möjligt få information om vårt beslut, men innan du mottagit ett beslut som säger ett annat datum gäller den ursprungliga månatliga förfallodagen.

6. Betalningsplan

Du har rätt att utan kostnad få tillgång till en betalningsplan där det framgår när lånets kapitalbelopp, ränta och ev. kostnader och avgifter ska betalas. I sådant fall kan du höra av dig till oss på de kontaktuppgifter som anges i låneavtalet och dessa villkor.

7. Förtida betalning av lånet

Du har rätt att, när som helst, helt eller delvis betala din skuld.

Om du vill betala av hela lånet kommer vi på din begäran skicka dig en redogörelse över din totala skuld inklusive ränta. Om du inte betalar hela skulden kommer vi när du gör en delbetalning först att använda det inbetalda beloppet för att betala eventuellt obetalt kapitalbelopp eller förfallna räntor och därefter för att minska avtalets löptid.

8. Rätt att frånträda

Du har rätt att frånträda kreditavtalet innan utgången av 14 dagarsperioden, som börjar räknas från dagen efter den dag du mottog en kopia av det undertecknade låneavtalet.

Du kommer då behöva återbetala det belopp du har lånat (med ränta fram till dagen för återbetalning) utan dröjsmål och, under alla omständigheter, inom 30 dagar från den dag du har meddelat oss att du vill frånträda.

Du måste kontakta oss innan utgången av 14 dagarsperioden, som börjar räknas från dagen efter den dag du mottog en kopia av det undertecknade avtalet för att kunna meddela oss om din avsikt att frånträda.

Du kan göra detta genom att maila till oss på: hej@tandolan.se, eller genom att skicka ett brev till Faithful Finance AB, Odinsgatan 13 411 03 Göteborg. Märk brevet 'Frånträda'.

Underlåtenhet att meddela oss och återbetala det belopp du lånat i enlighet med vad som anges i detta avtal kommer leda till att lånet fortsätter i enlighet med detta låneavtal.

9. Avtalsbrott och rätt att säga upp lånet till förtida betalning

Vi har rätt att säga upp lånet till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

1. Du som låntagare är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen.

2. Du som Låntagare är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.

3. Du som Låntagare på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning.

4. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats till följd av annan orsak än en allmän prisnedgång på den relevanta marknaden.

5. Det står klart att du som låntagare genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill vi få betalt i förtid enligt någon eller några av punkterna 1-3 ovan gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då vi sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till dig som låntagare eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer dig som låntagare tillhanda.

Har vi som kreditgivare krävt betalning enligt någon eller några av punkterna 1-3 ovan, är du som låntagare ändå inte skyldig att betala i förtid, om du före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om du som låntagare vid uppsägning enligt punkterna 4 eller 5 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för lånet.

Har du som låntagare vid tidigare tillfälle med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller ej bestämmelserna i det stycket.

10. Hur vi använder din betalning

När du gör en betalning kommer vi använda den för att först betala förfallen ränta som adderats till din skuld och sedan för att betala det kapitalbelopp som kvarstår av din skuld.

När räntan och det utestående beloppet har betalats kommer betalningen att användas för att betala ev. avgifter och kostnader du är skyldig oss, t.ex. för indrivningskostnader.

11. Kortbetalning

Innan lånet utbetalas kommer du att ge oss samtycke till att inhämta dina månatliga betalningar från ditt kredit- eller kontokort. Du ger oss medgivande att använda detta (och andra kortuppgifter du ger oss) för att inhämta/debitera varje fullständig månadsbetalning du är skyldig oss tills den betalas. Vi inhämtar/debiterar hela din månatliga betalning(ar). Du kan när som helst avbryta denna befogenhet genom att meddela oss. Om du avbryter denna befogenhet måste du ordna ett alternativt sätt att betala (till exempel direktbanksbetalning).

Om kortet som angivits också angivits som ditt primära medel för att göra månadsbetalningen utövar vi rättigheterna enligt befogenheten att inhämta/debitera kortet på den månatliga förfallodagen. Om vi inte kan inhämta den månatliga betalningen på det datumet kommer vi att försöka inhämta/debitera betalningen nästa dag. Om detta inte lyckas försöker vi att kontakta dig och din Borgensman för att förstå varför betalningen inte har gjorts och när du kan göra den. Om vi efter rimliga försök inte lyckats kontakta dig kommer vi att utöva rättigheterna att inhämta/debitera betalning enligt ovan nästa dag och därefter varje dag fram tills nästa betalning förfaller.

Om kortet inte används som din primära betalningsmetod för att göra den månatliga betalningen kommer vi, efter meddelande om att det primära sättet att betala inte har lyckats, utöva rättigheterna enligt befogenheten att belasta ditt kredit-/kontokort den dagen. Om detta inte lyckas gör vi rimliga försök att kontakta dig och din Borgensman för att förstå varför betalningen inte har gjorts och när du kan göra den.

Om vi efter rimliga försök inte lyckats kontakta dig kommer vi att utöva vår rätt att inhämta/debitera betalningen från det betalkort du angivit nästa dag och fram till varje dag tills nästa betalning förfaller.

Om mer än en betalning förfallit kommer vi utöva rättigheterna att inhämta/debitera betalning enligt ovan för att samla in samtliga resterande skulder som är utestående och om det inte lyckas, en månatlig betalning.

För din säkerhet måste vi verifiera ditt betalkort mot de uppgifter du har angett. För denna kontroll måste ditt konto ha minst 1,00 SEK tillgängligt. Du kan vara säker på att denna kontroll inte är en avgift och inga pengar debiteras från ditt konto. Beloppet kan visas som en pågående transaktion men kommer att vara tillgänglig igen inom några dagar. När lånet är aktivt kan vi behöva upprepa denna process. Vi förbehåller oss rätten att upprepa processen varje månad, men kommer bara att göra det om det behövs.

12. Våra rättigheter

Om vi är sena med att verkställa våra rättigheter enligt detta avtal påverkar det inte våra rättigheter. Vi kan också acceptera sena betalningar eller delbetalningar utan att förlora några av våra rättigheter enligt detta avtal.

13. Betala din förmedlare

Det här avsnittet gäller bara dig om du sökte till oss via en kreditförmedlare ("förmedlare"). Din förmedlare kan ha utfört jobb med att behandla din ansökan innan vi betalade dig lånet och, där du har gått med på att betala din förmedlare för detta, visas det som avgiften du redan har betalat till förmedlaren. Vi kan också betala din förmedlare en provision (för att introducera dig till oss) om upp till 20% av det belopp du lånade. Genom att underteckna detta avtal ger du oss befogenhet att betala din förmedlare detta belopp. Vi lägger inte till denna provision till ditt konto.

14. Du måste meddela oss om ändringar

Då och då kommer vi behöva kontakta dig rörande ditt engagemang hos oss. För att säkerställa att vi kan komma i kontakt med dig måste du meddela oss (inom 7 dagar) om du har ändrat din hemadress, ditt namn, din e-postadress eller något telefonnummer som vi använder för att kontakta dig.

Du kan meddela oss om eventuella ändringar skriftligen genom att skriva till den adress som anges i låneavtalet, eller via mail. Om vi behöver kontakta dig skickar vi alla meddelanden, information och rapporter till din senast kända adress, vilken ska vara adressen som anges i detta avtal om vi inte vet att du har flyttat. Vi kan också välja att skicka meddelanden via e-post, textmeddelande eller telefon istället.

Även i dessa fall ska du anses ha mottagit meddelandet från oss. Om du skaffar ett nytt eller byter ut det betalkort som du har angett enligt punkten 11 ska du tillhandahålla oss uppdaterade uppgifter rörande detta.

15. Ändra bestämmelserna i ditt avtal

Vi har rätt att genomföra ändringar av villkoren i låneavtalet utan att ditt samtycke. Ifall vi önskar genomföra sådan ändring måste vi meddela dig senast två månader innan ändringen träder i kraft. Du har rätt att säga upp låneavtalet omgående senast den dag ändringen börjar gälla utan att några extra kostnader eller avgifter tillkommer. Du ska i så fall betala hela din utestående skuld inklusive ränta och ev. kostnader du är skyldig senast den dag du säger upp lånet.

16. Allmänt

Den avtalade räntan som framgår av låneavtalet kommer fortsätta att gälla under hela lånets löptid för de utestående lånebeloppet tills vi mottar betalning.

Du godkänner att övriga delar av detta avtal inte kommer påverkas om någon del av detta avtal inte är giltig eller kan verkställas.

Du har rätt att få ett kontoutdrag. Du kan fråga om detta när som helst under lånets löptid och det är gratis. Det kommer att innehålla detaljer rörande varje återbetalning du är skyldig enligt avtalet, det datum då varje återbetalning förfaller, beloppet och villkor som gäller återbetalningen. Det kommer också att bryta ner varje återbetalning för att visa hur mycket som täcker det belopp du lånade (kapital) och hur mycket som utgör ränta. Detta utdrag ska ange att informationen i det endast är giltig så länge som räntan inte varierar.

Vi kan komma att spela in eller övervaka telefonsamtal.

17. Överlåtelse av avtalet

Kreditgivaren har rätt att överlåta detta avtal eller fordran som baseras på låneavtalet till tredje part med alla rättigheter och skyldigheter eller pantsätta fordran närhelst utan gäldenärens tillstånd. Gäldenären har inte rätt att överlåta detta avtal eller sina rättigheter och/eller skyldigheter som är baserade på det till en tredje part.

18. Svensk lag och språk tillämpas på detta avtal

Svensk lag reglerar detta avtal. Tvister med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol.

Svenska språket används i detta avtal och vid all kommunikation med oss.

19. Vad du ska göra om du har ett klagomål

Vi är engagerade i att hantera alla klagomål, helt och rättvist, och inom rimlig tid. Om du har ett klagomål rörande avtalet eller något som vi har gjort, var snäll och kontakta oss. Du kan göra ett klagomål genom att skicka mail till följande e-postadress

Du kan lämna synpunkter genom att skicka ett e-mail till synpunkter@tandolan.se eller skicka ett brev till Tando, Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg. Märk brevet med 'Synpunkter'.

Eller genom att skicka brev till Faithful Finance AB, Odinsgatan 13 411 03 Göteborg, märkt "Klagomål".

Du har rätt att inge ett klagomål utanför domstol genom att kontakta Allmänna reklamationsnämnden, se följande länk: https://www.arn.se/.

Om du vill inge ett klagomål rörande marknadsföring har du möjlighet att kontakta Konsumentombudsmannen och Konsumentverket, se följande länk: https://www.konsumentverket.se/

Om du har undertecknat låneavtalet utanför Sverige kan du inge ett klagomål som EU-konsument genom denna länk: https://www.konsumenteuropa.se/.

20. Vilka utövar tillsyn över oss?

Konsumentombudsmannen, Konsumentverket och Finansinspektionen är tillsynsmyndigheter. Se denna länk: https://www.fi.se/

21. Dina personuppgifter och information

Faithful Finance AB följer svenska dataskyddsregler och vi hänvisar till vår integritetspolicy rörande behandling av och din tillgång till personuppgifter. Denna finns tillgänglig på vår hemsida.

22. Kreditupplysningsföretag

När du ansöker om ett lån hos Faithful Finance AB kommer vi genomföra en erforderlig kreditprövning vilket bland annat inkluderar att göra en förfrågan hos de kreditupplysningsföretag som vi samarbetar såsom Credit Safe, Bisnode eller UC.

Kreditupplysningsföretag ger oss kreditinformation om dig, inklusive information om ev. andra kreditengagemang eller betalningsanmärkningar. Denna information används dels för att kontrollera din identitet samt om du har förutsättningarna för att betala tillbaka det lån du ansökt om. Vi använder allts denna information för att bedöma din kreditvärdighet.

Vi förbehåller oss rätten att inhämta ytterligare kreditupplysningar om vi har skäl till det under hela lånets löptid.

Rättsvårdande myndighet kan få tillgång till och använda denna information om falsk eller felaktig information tillhandahålls.

Om låntagaren bryter mot detta avtal får Faithful Finance AB, utan samtycke och ensidigt, rapportera låntagaren till kreditupplysningsföretag.

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.