Allmänna villkor | Borgenslån FAQ | Tando Lån
Tillbaka

Villkor för Borgensförbindelsen

Villkor för Borgensförbindelsen

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom följande text, då denna utgör en del av villkoren för lånet:

Definitioner

“Konto” betyder Faithful Finance AB:s konto som vi öppnar i låntagarens namn när vi undertecknar låntagarens avtal.

“Låntagare” betyder den person som lånar pengar av Faithful Finance AB och vars namn och underskrift återfinns i låntagarens avtal.

“Skuld” betyder alla pengar som vi betalar till på uppdrag av låntagaren som ett resultat av borgensförbindelsen och låntagarens avtal eller eventuella förlängningar eller tillägg till någon av dessa delar. Det innebär även alla avgifter vi betalar på uppdrag av låntagaren.

“Vi”, “oss” och “vår” betyder Faithful Finance AB (och annan part till vilken vi överför denna borgensförbindelse).

“Du”, “dig” och “din” betyder den person vars namn framgår av borgensförbindelsen och som har godkänt att återbetala låntagarens lån i sin helhet för det fall låntagaren inte betalar i tid.

Borgensåtagandet innebär att borgensmannen ansvarar på samma villkor som Låntagaren.

Kreditgivare kan göra anspråk på och kräva borgensmannen på betalning redan vid gäldenärens försummelse (oftast bristande betalning). Dvs. om återbetalningarna inte görs behöver kreditgivaren inte bevisa att låntagare inte kan betala.

1. Villkor för borgensmannen

Detta är de villkor som gäller för den borgensförbindelse du som borgensman ingår till säkerhet för Låntagarens Skuld. När Låntagarens låneavtal har ingåtts kommer borgensförbindelsen vara juridiskt bindande. Vissa av villkoren i dessa Villkor är definierade i avsnittet ”Definitioner” ovan.

Vänligen läs igenom borgensförbindelse samt dessa Villkor så att du är medveten om det juridiska ansvar som du åtar dig genom att bli borgensman.

2. Information innan avtalets ingående

Läs ”information om kredit innan avtalets ingående” som vi har gett dig innan du ingår borgensförbindelsen. Innehållet däri är viktigt.

3. Lånet

Vi betalar lånesumman som Låntagaren lånar från oss till dig för att du ska kunna föra över den till Låntagaren – detta görs för att förhindra bedrägeri.

När vi har betalat ut lånet till dig är vi juridiskt befriade från vår skyldighet att betala lånesumman och, du måste då föra över lånesumman till låntagaren i enlighet med deras instruktioner. Om du inte för över lånebeloppet i sin helhet till låntagaren eller misslyckas med att göra det i enlighet med deras instruktioner så har låntagaren ett rättsligt krav mot dig.

4. Ditt ansvar

När du har ingått borgensåtagandet genom att underteckna borgensförbindelsen (som du vill ha en kopia av), måste du:

 • betala låntagaren lånesumman som du har erhållit från oss;
 • godkänna att omedelbart genomföra en betalning om låntagaren underlåter att betala på dagen för betalning i enlighet med låneavtalet mellan oss och låntagaren och som du har gått i borgen för;
 • garantera att du omedelbart tar över låntagarens ansvar, jämför låntagarens avtal, om vi kräver det; och
 • garantera att låntagaren kommer fullfölja alla sina ansvarstaganden, jämför låntagarens avtal.

I tillägg till de ovan nämnda punkterna ska du hålla oss skadeslösa (skydda oss) från alla förluster, anspråk, skador eller kostnader som uppkommer från eller på grund av låntagarens avtal eller i fall låntagaren inte följer sina åtaganden. Du måste omedelbart täcka alla förluster om vi så begär.

Ditt ansvar, jämför borgensförbindelsen, är detsamma som om du var en låntagare. Detta innebär att vi inte behöver göra anspråk på eller kräva något från låntagaren eller någon annan innan vi ansöker om betalning från dig enligt denna borgensförbindelse.

5. Fortsättning på borgen

Detta avtal påverkas inte av:

 • ändringar av låntagarens avtal;
 • alla andra säkerheter, garantier eller åtgärder som vi vidtar med avseende på låntagarens ansvar;
 • att vi tillåter eller på annat sätt ändrar villkoren för lånets betalning till fördel för låntagaren, såsom att acceptera sena betalningar eller acceptera att inte väcka talan mot låntagaren eller annan borgensman;
 • säkerhetsåtgärder som vidtas i enlighet med låntagarens avtal eller bristande säkerhet eller verkställighet;
 • om låntagaren dör eller försätts i personlig konkurs;
 • att låntagaren ingår någon form av skuldsanering eller skuldnedsättning; och
 • att vi överlåter våra rättigheter och skyldigheter enligt låntagarens avtal.

6. Bristande betalning

Innan lånet betalas godkänner du att vi får inhämta/debitera de månatliga betalningarna från ditt betalkort som du anvisat om låntagaren inte betalar (eller det som kvarstår av månadsbeloppet om låntagaren bara betalar en del av det). Du godkänner att vi får lov att använda detta (och andra kortuppgifter du lämnar till oss) för att inhämta hela den månatliga betalning som du är skyldig till tills den betalas. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke genom att meddela oss. Om du drar tillbaka detta samtycke måste du göra betalningen på annat sätt (till exempel via direktbanksbetalning).

Om låntagaren inte betalar hela den månatliga betalningen på betalningsdagen, utövar vi våra rättigheter att inhämta/debitera betalning från ditt betalkort enligt ovan, den första dagen efter betalningsdagen. Om detta misslyckas utför vi rimliga försök att kontakta dig för att förstå varför betalning inte har skett och när du kan betala. Om vi efter rimliga försök inte lyckats kontakta dig kommer vi att utöva rättigheterna att inhämta/debitera betalning enligt ovan nästa dag och därefter varje dag fram tills nästa betalning förfaller.

Om mer än en betalning förfaller utövar vi vår rätt att inhämta/debitera betalning från ditt betalkort enligt ovan för att återfå hela betalningen eller en månadsbetalning om det förstnämnda misslyckas.

Återbetalning från ditt betalkort (eller via din betaltjänst) är inte en verkställighet av denna borgensförbindelse och vi behöver inte meddela dig innan vi återhämtar pengarna. "Verkställighet" betyder i denna borgensförbindelsen upphandlingen och verkställigheten av denna order.

Av säkerhetsskäl måste ditt betalkort och övrig information från dig bekräftas. För kontroll måste minst 1 SEK vara tillgängligt på ditt konto. Denna kontroll är inte en betalning och inga pengar kommer att dras från ditt konto. Beloppet kan vara en pågående överföring, men det kommer att vara tillgänglig igen inom några dagar. När lånet har aktiverats kan vi komma att upprepa denna process var nionde månad för att säkerställa att kortet fortfarande är giltigt.

7. Oberoende rådgivning

Du borde inte bli borgensman om du inte är säker på att du vet exakt vilket ansvar du har som borgensman. Vi rekommenderar starkt att du själv söker oberoende juridisk rådgivning om du är osäker på ditt ansvar som borgensman.

8. Du måste meddela oss om ändringar

Ibland behöver vi kontakta dig om låntagarens avtal.

För att vi ska göra det, vänligen meddela oss inom 7 dagar om du ändrar din hemadress, namn, e-postadress eller telefonnummer.

Du kan meddela oss per post på vår vanliga adress eller via mail. Om vi behöver kontakta dig kommer alla meddelanden, information och utskrifter att skickas till din senast angivna adress, vilken kommer att vara den adress som anges i detta avtal om vi inte vet att du har flyttat. Vi kanske vill skicka några meddelanden via e-post, textmeddelande eller telefon istället.

Om du skaffar ett nytt eller byter ut det betalkort som du har angett enligt punkten 7 ska du tillhandahålla oss uppdaterade uppgifter rörande detta.

9. Allmänt

Du godkänner att övriga delar av borgensförbindelsen inte kommer att påverkas om någon del av denna borgensförbindelse inte är giltig eller kan verkställas.

Vi kan komma att spela in eller övervaka telefonsamtal.

10. Överlåtelse av avtalet

Kreditgivaren har rätt att överlåta detta avtal eller fordran som baseras på lånet till en tredje part med alla rättigheter och skyldigheter eller pantsätta fordran närhelst utan gäldenärens tillstånd. Borgensmannen har inte rätt att överlåta detta avtal eller de rättigheter och skyldigheter som är baserade på det till en tredje part.

11. Lag och språk avseende borgensförbindelse

Svensk lag reglerar denna borgensförbindelse och alla tvister ska avgöras av svensk domstol.

Svenska språket används i förhållande till denna borgensförbindelse samt vid all kommunikation med oss.

12. Vad du ska göra om du har ett klagomål

Vi är engagerade i att hantera alla klagomål, helt och rättvist, och inom rimlig tid. Om du har ett klagomål rörande avtalet eller något som vi har gjort, var snäll och kontakta oss. Du kan lämna ett klagomål genom att maila till följande e-postadress: hej@tandolan.se

Eller genom att skicka ett brev till Faithful Finance AB, Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg, märk brevet med “Klagomål”.

Du har rätt att inge ett klagomål utanför domstol genom att kontakta Allmänna reklamationsnämnden, se följande länk: https://www.arn.se/

Om du vill lämna ett klagomål avseende marknadsföring har du möjlighet att kontakta Konsumentombudsmannen och Konsumentverket, se följande länk: https://www.konsumentverket.se

Om du har undertecknat låneavtalet utanför Sverige kan du inge ett klagomål som EU-konsument genom denna länk: https://www.konsumenteuropa.se/

13. Vilka utövar tillsyn över oss?

Konsumentombudsmannen, Konsumentverket och Finansinspektionen är tillsynsmyndigheter.

Se denna länk: https://www.fi.se

14. Delning av information

Faithful Finance AB följer gällande svenska dataskyddsregler. Vi hänvisar till vår integritetspolicy rörande hantering av personuppgifter. Faithful Finance AB följer dataskyddsförordningen.

Du har rätt att få en kopia av all information vi har sparat rörande dig genom att skicka en förfrågan till oss.

15. Kreditupplysningsföretag

När du begär/godkänner att bli borgensman kommer vi genomföra en erforderlig kreditprövning vilket bland annat inkluderar att göra en förfrågan hos de kreditupplysningsföretag som vi samarbetar såsom UC eller Bisnode.

Kreditupplysningsföretag ger oss kreditinformation om dig, inklusive information om ev. andra kreditengagemang eller betalningsanmärkningar. Denna information används dels för att kontrollera din identitet samt om du har förutsättningarna för att betala tillbaka det lån du du gått i borgen för. Vi använder alltså denna information för att bedöma din kreditvärdighet.

Vi förbehåller oss rätten att inhämta ytterligare kreditupplysningar om vi har skäl till det under hela lånets löptid och så länge ditt borgensåtagande består.

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.