Villkor | Borgenslån Sverige | Tando Lån

Användarvillkor för webbplatsen

Bolagsinformation

Tando Lån, en affärsgren hos Faithful Finance AB, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 559159-7082. Vårt registrerade kontor är Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg.

Konsumentombudsmannen är tillsynsmyndigheten

Användning av webbplatsen

Genom att gå in på denna webbplats går du med på att acceptera och förbinda dig till dessa villkor. Om du inte samtycker till villkoren bör du sluta använda webbplatsen omedelbart.

Tillgången till denna webbplats är begränsad till de sidor som uttryckligen är länkade från webbsidan. All åtkomst eller försök till åtkomst till andra sidor än de som uttryckligen är länkade kommer att bedömas som obehörig åtkomst.

Vi kan av vilken anledning som helst stoppa dig från att använda denna webbplats och förneka dig åtkomst i framtiden, exempelvis om vi tror att du inte har uppfyllt dessa villkor eller om vi har rimliga skäl att misstänka att du använder webbplatsen för något olämpligt, som exempelvis men inte begränsat till olaglig eller kränkande aktivitet.

Vi har rätt att när som helst ändra dessa villkor eller innehållet på webbplatsen. Vi kan utan föregående meddelande avbryta åtkomsten till webbplatsen av vilken anledning som helst, inklusive underhåll och informationsuppdatering. Vi förbehåller oss rätten att ändra, korrigera eller lägga till information som visas på webbplatsen.

Tillgänglighet

Vi har gjort rimliga insatser för att se till att webbplatsen är tillgänglig från ett stort antal datorer och webbläsare. Vi kan dock inte helt garantera åtkomst till webbplatsen om du ändrar den hårdvara/programvara du använder och vi accepterar inget ansvar för detta.

Informationens korrekthet

Vi gör vårt bästa för att se till att informationen på denna webbplats är aktuell och korrekt. Men eftersom en del av informationen tillhandahålls av tredje part kan vi inte garantera detta. Vi kan inte heller garantera att den är lämplig för dina specifika ändamål, då webbplatsen till sin natur är allmän snarare än specifik. Återigen frånskriver vi oss ansvar i den utsträckning som lagen tillåter. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Samtalsinspelning

För att säkerställa att vår personal upprätthåller vår höga standard gällande service och bemötande, samt i utbildningssyfte, kan vi spela in eller övervaka vissa av våra samtal med dig.

Kundomdömen

Vi vill uppnå högsta möjliga kundnöjdhet. För oss är klagomål konstruktiv kritik som vi använder för att förbättra våra produkter och processer, vilket i slutänden leder till förbättrad kundservice. När du berättar vad som är fel får vi en möjlighet att ställa saker till rätta och förbättra vår kundservice.

Du kan framföra dina synpunkter:

  • on our website at tandolan.se
  • Eller genom att skicka ett brev till Tando, Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg.

Produkter och tjänster från tredje part

Där vi tillhandahåller länkar till andra webbplatser stöder vi inga produkter eller tjänster som annonseras på dem. Din användning av dessa länkar sker helt och hållet på egen risk och vi tar inget ansvar för innehållet, säkerheten, användningen eller prestandan på dessa webbplatser. Vi har inte kontrollerat innehållet på dessa webbplatser.

Länkar till vår webbsida

Du får inte länka någon annan webbplats till vår utan att först ha fått vårt skriftliga samtycke.

Ingen ansvarsskyldighet

Vi accepterar inget ansvar för förlust eller skada av något slag, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, oavsiktliga, speciella eller följdskador, kostnader eller förluster (inklusive förlorade vinster, intäkter, besparingar, data, affärer och/eller varor, användning och/eller möjligheter, förvanskning av data och/eller annan information, driftstopp och/eller kostnaden för ersättningsprodukter eller tjänster) som härrör från din användning av webbplatsen eller som relaterar till eventuella fel, underlåtenhet, avbrott, förseningar, skadlig kod eller prestanda på eller från webbplatsen, även om vi har underrättats om möjligheten för sådana skador.

Vi gör vårt bästa för att se till att den här webbplatsen är fri från virus eller annan programvara eller program som kan skada din dators funktioner. Vi kan dock inte garantera detta och vi tar inte ansvar om detta händer.

Observera att vi utan föregående meddelande kan ändra eller stänga ned webbplatsen (eller delar av den), tillfälligt eller permanent. Du samtycker till att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part vid eventuell modifiering, tillfällig eller permanent nedstängning av webbplatsen.

Varken du eller vi ska hållas ansvariga för att bryta mot dessa villkor och bestämmelser om anledningen är utom vår kontroll. Ingen part ska hållas ansvarig för försening, avbrott eller misslyckande i fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta avtal om det beror direkt eller indirekt på brand, översvämning, jordbävning, explosion eller annan personskada, strejk eller arbetskonflikt, störning av telekommunikationssystem, krig eller annat våld, olycka, lagar, förbud, förklaring, reglering, förordning, myndighetskrav, befrielsegrund eller någon annan orsak som är bortom den berörda partens rimliga kontroll.

Ingen garanti

Även om vi gjort det vi kan för att se till att informationen på den här webbplatsen är korrekt, ger vi inga garantier (uttryckta eller underförstådda) avseende noggrannhet, aktualitet eller fullständighet.

Åsikter och allt annat innehåll på webbplatsen tillhandahålls av oss för personligt bruk och i informationssyfte och kan ändras utan föregående meddelande.

Ersättning

Du samtycker till att ge oss full ersättning om vi lider förlust eller skada eller om kostnader uppstår för att du använder denna webbplats för olagliga, omoraliska eller olämpliga syften.

Säkerhet

Kom ihåg att email inte är säkra om inte datan som skickas är krypterad. Vi kan inte acceptera något ansvar för obehörig åtkomst av tredje part eller förvanskning av data som skickas till eller från oss.

Upphovsrätt

Upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter skyddar innehållet och layouten på denna webbplats. Detta inkluderar inte bara text utan också programvara, data, formulär, ljud, musik, grafik, animationer, logotyper och videoklipp. Du får skriva ut kopior av kalkyler eller produktinformation för ditt eget personliga bruk. Du får inte kopiera, använda eller skriva ut material i kommersiellt, olagligt eller omoraliskt syfte. Om du skriver ut data, text eller formulär får du inte justera, ändra eller kopiera materialet, göra nya versioner, ta bort eller dölja logotyper och namn eller annat som ägs av oss eller tredje part.

Den här webbplatsen innehåller upphovsrättsskyddad information. Alla rättigheter förbehållna. Inget på denna webbplats får kopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk utan skriftligt medgivande från Tando.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter i dessa villkor till en annan part.

Integritetspolicy

Klicka här för att se vår integritetspolicy.

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.